Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstellingen/Acties

Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer

 • Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) op de punten beheer en inrichting.

 • Uitvoeren wegenbeheerplan met effectgestuurd beheer.

 • Gedragscampagne verkeersveiligheid uitvoeren en aansluiten bij landelijke campagnes.

 • In regionaal verband werken met een risicogestuurde aanpak van de verkeersveiligheid en het verwerven van subsidies van VRA en Rijk hiervoor.

Verbeteren verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid in het verkeer

 • Mobiliteitsplan opstellen met een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Begin volgend jaar is het concept gereed. We hebben nu al een overzicht van de te verwachten projecten, maar deze zijn nog niet opgenomen in de begroting.

Het parkeerbeleid aansluiten op Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel en Mobiliteitsplan ZOF

Opstellen nieuwe beleidsnota Parkeren en paraplubestemmingsplan parkeren met aandacht voor:

 • Update parkeerbeleid voor (vracht)auto en fietsparkeren

 • Welke parkeerregimes horen hierbij en emet welke fasering moeten deze worden ingevoerd?

 • Hoe gaan we om met bestaande vergunningen- en ongheffingenstelsel

 • Welke handhaving hoort hierbij

 • Updaten parkeernormen per deelgebied.

Speerpunt: In 2040 is Ouder-Amstel energieneutraal

Doelstellingen/Acties

Het verduurzamen van de eigen organisatie

 • In 2023 wordt nieuw duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Het Rijk stelt 5,6 miljard beschikbaar voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord. De verdeelsleutel is op dit moment nog onbekend, maar hier lijkt binnenkort duidelijkheid over te komen. Onder andere op basis van de hoogte van deze bijdrage wordt het nieuwe duurzaamheidsbeleid opgezet, waarbij het uitgangspunt is dat de bijdrage de kosten dekt. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de omvang van de gelden, zal dit opgenomen worden in het eerstvolgende P&C-document.

 • Verduurzaming gemeentelijk wagenpark en apparatuur.

 • Het beleid omtrent maatschappelijk verantwoord inkopen wordt opgesteld, uitgevoerd en gemonitord, de inkoop van bebording krijgt hierbij uitdrukkelijk aandacht.

 • Bij vervanging van installaties wordt gekeken naar een duurzame oplossing of vervanging.

 • De Legesverordening wordt verduurzaamd.

Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie door bedrijven

 • Het energiebesparingsakkoord wordt uitgevoerd.

 • Het inhuren van een energieloket voor bedrijven.

 • Stimuleren verduurzaming bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed.

 • Toezicht en handhaving bij bedrijven voor wat betreft energiebesparing.

Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie voor en door bewoners

 • Twee maal per jaar een duurzaamheidspagina in de krant.

 • Stimuleren verduurzaming bij VVE's.

 • Stimuleren gebruik van het Regionaal Energieloket.

 • Acties blijven uitvoeren, zoals collectieve inkoop, webinars, cadeaubonnen en energiecoaches.

 • Continuering Natuur,- en milieueducatie en Let's do it kids bij scholen.

 • Ontwikkelingen op het gebied van geothermie worden gevolgd.

 • Duurzame woningbouw stimuleren middels het Programma van Eisen duurzame ruimtelijk ontwikkelingen.

 • Uitvoeren van een project om armoede door hoge energiekosten te bestrijden en de woningen met de slechtste energielabels aan te pakken. De gemeente heeft in 2022 € 149.100 ontvangen voor het helpen van mensen in energiearmoede en € 45.329 voor het aanpakken van de slechtste energielabels. Deze bedragen moeten uiterlijk op 31 december 2023 zijn besteed. De provincie is nog aan het onderzoeken of zij een aanvullende subsidieregeling kunnen opstellen voor de gemeenten in 2023.

 • Duurzaamheidslening evalueren.

Uitvoeren van de Transitievisie warmte

 • De mogelijkheden voor warmtenetten en aquathermie onderzoeken.

 • Kennis delen over warmtetransitie met bewoners en bedrijven.

 • Mogelijkheden voor een collectieve aanpak onderzoeken.

 • Bij planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt de warmtetransitie, waar planningstechnisch mogelijk, als thema meegenomen.

Uitvoeren van de RES

 • Inzetten op zon op daken en geluidsschermen, in samenwerking met de woningcorporaties, scholen en Rijkswaterstaat.

 • Het plaatsen van windmolens in de oksel van de A9/A2 wordt onderzocht.

 • Samen met Rijkswaterstaat wordt zon op de geluidsschermen onderzocht.

Speerpunt: 100% circulaire economie in 2050

Doelstellingen/Acties

Maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven

 • Er wordt beleid opgesteld om dit goed in te richten.

Nieuwbouw duurzaam realiseren

 • Het programma van eisen wordt opgenomen in anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars.

Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid

 • De mogelijkheden voor verbeteren van de service rondom afval wordt onderzocht.

Speerpunt: In 2050 is gemeente Ouder-Amstel waterrobuust en klimaatbestendig ingericht

Doelstellingen/Acties

 • Alle nieuwe ontwikkelingen worden klimaatadaptief gerealiseerd.

 • Koppelt slim mee met bestaande projecten.

 • Gemeente gaat in gesprek met bewoners en stakeholders over klimaatbestendigheid.

 • Werkt samen met bijvoorbeeld woningorporaties, bedrijven en het waterschap.

 • Past bij voorkeur ecologische oplossingen toe boven 'puur technische'.

 • We stellen een beleidsadviseur klimaatadaptatie/biodiversiteit aan.

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstellingen

Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte

 • Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) op de punten beheer en inrichting.

 • Data gestuurd beheer van de openbare ruimte gaan wij op orde krijgen en op orde houden door een capaciteitsuitbreiding voor databeheer.

 • Ondersteuning van de beleidsprocessen om maatregelen binnen de openbare ruimte te kunnen effectueren. Daarbij is ook inbegrepen de extra beleidsondersteuning van de omgevingstafels door de invoering van de Omgevingswet.

 • De nieuwe thema’s binnen duurzaamheid en klimaatadaptatie worden conform de voorwaarden en regels vanuit het Rijk op tactisch en operationeel niveau uitgewerkt.

 • Opstellen effectgestuurd beheerplannen openbaar groen en hondenvoorzieningen.

 • Er wordt een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van een integrale ophoging van de openbare ruimte in Benning.

 • Areaaluitbreiding nieuwbouw verwerken/implementeren in begroting.

 • Gemeentelijke areaaluitbreiding van de jaren 2016 tot en met 2021 verwerken/implementeren in begroting.

 • We breiden het team van beleidsmedewerkers uit om te voldoen aan de eisen vanuit het Rijk en innovatie binnen de thema's in de openbare ruimte.

Biodiversiteit wordt versterkt

 • De biodiversiteit verhogen door tijdens groot onderhoud en herinrichting van de buitenruimte geschikte plekken om te vormen en te beheren.

 • Opstellen plan van aanpak bijplanten bomen in Ouder-Amstel.

 • Inwoners worden gestimuleerd hun tuin en daken te ontstenen en te vergroenen.

De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting (zie ook het thema gezondheid)

 • Uitvoeren van het IBOR op de punten beheer en inrichting van de openbare ruimte tijdens groot onderhoudsprojecten en herinrichtingen van de buitenruimte.

 • Implementeren en uitvoeren geactualiseerd speelplekkenbeleid.

 • Implementeren en uitvoeren geactualiseerd groenbeheerplan.

 • Implementeren areaaluitbreiding.

Speerpunt: Stimuleren van recreatie

Doelstellingen

De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden

Acties:

 • Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma recreatie (en toerisme).

 • Recreatief beter benutten van (de ligging aan) het water en het structureel verbeteren van het (zwem)water en het strand.

 • Blijvend een rustplek bieden voor de drukke stadse omgeving, maar met behoud van natuurwaarden.

 • Verbeteren recreatieve verbindingen met Amsterdam.

Versterken samenwerking tussen partijen in de recreatieve (en toeristische) sector onderling en met de gemeente

Acties:

 • Het uitnutten van ons strategische netwerk in de Metropool Regio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen.

 • Bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland (Mooi Amstelland) en de andere gemeenten in het Amstelland gebied opstarten.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf