Planmatig onderhoud wijk Benning

In de wijk Benning is groot onderhoud door middel van ophoging van de gehele openbare ruimte nodig. Er wordt een onderzoek uitgevoerd waarna halverwege 2023 duidelijk is welke mogelijkheden er zijn tot integrale ophoging van Benning. Tot die tijd wordt Benning met dagelijks onderhoud onderhouden. Er is in Benning een ontwikkeling te zien van stijgende uitgaven dagelijks onderhoud. Deze worden gedekt uit de budgetten dagelijks onderhoud wegen en riolering. Als de begroting ontoereikend is voor dagelijks onderhoud wordt dit gemeld via de bestuursrapportage.

De kosten voor de uitvoering van de integrale ophoging zijn nog niet opgenomen in de begroting. De uitvoering van de maatregelen in de openbare ruimte zijn afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken. Op basis van kengetallen kan een grove schatting worden gegeven. Het gaat dan om het ophogen en opnieuw inrichten van de gehele openbare ruimte (wegen, openbaar groen, openbare verlichting, speelplekken en ongefundeerde riolering) in Benning. Deze kosten zijn niet voorzien in de reserve openbare ruimte en hebben mogelijk effect op de reserve en een eventuele verhoging van de reserve.  

De schatting is dat de uitvoeringskosten voor het volledig ophogen van de wijk zullen liggen tussen € 14.000.000 en € 20.000.000 afhankelijk van de gekozen maatregelen en meekoppelkansen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met 15% Voorbereiding Administratie en Toezicht kosten bovenop de genoemde bedragen. 

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf