Wat mag het kosten?

Economie en Toerisme

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

142

205

308

298

298

298

Baten

247

340

690

1.027

1.085

1.201

Saldo baten en lasten

105

135

382

730

788

904

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

-

-

2

29

12

7

Saldo reserves

-

-

2

29

12

7

Saldo

105

135

384

759

800

911

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lasten binnen dit deelprogramma stijgen meerjarig circa € 100.000 als gevolg van de herverdeling van de salarislasten naar de taakvelden.

BATEN

Forensenbelasting

We verwachten dat de opbrengsten aan forensenbelasting in 2023 toenemen met € 25.000 ten opzichte van 2022.

Toeristenbelasting

Het aantal (buitenlandse) toeristen dat in de hotel(s) en aanverwante accommodaties in de gemeente Ouder-Amstel verbleef, is door de gevolgen van corona nog niet terug naar de volledige bezettingsgraad in verhouding tot pre-corona (2019). De verwachting is dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor de coronapandemie zit. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om de verwachtte bezettingsgraad/opbrengsten voor 2023 tot en met 2026 te blijven monitoren. 

In de komende 1e en 2e Burap 2023 zal, op basis van actuele data en prognoses, duidelijk worden wat de ontwikkelingen zijn in het herstel van de inkomsten toeristenbelasting. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een toename van opbrengsten toeristenbelasting van € 325.000 ten opzichte van begrotingsjaar 2022. Per saldo verwacht de gemeente een opbrengst van circa € 580.000 te gaan realiseren.

De overige baten hebben betrekking op de belasting aan producenten binnen de bedrijveninvesteringszone.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf