Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen

Ruimtelijke projecten

Onder deze noemer vallen alle ruimtelijke projecten die in voorbereidende fase zitten, behoudens de gebiedsontwikkeling (zie daarvoor het aparte programma). Kostenverhaal is in de toekomst wellicht mogelijk maar vooralsnog onzeker en daarom wordt dit ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. De inzet betreft projecten zoals het Manegeterrein, Van der Looskwartier en Rijksstraatweg 125.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor bezoekers. Binnen dat centrum is ’t Kampje het kloppend hart.

In coproductie met inwoners zijn in 2019, 2020 en 2021 respectievelijk het Ambitiedocument, het uitgangspuntendocument Spijkers met Koppen en het Schetsontwerp opgeleverd.

In juni 2021 is het Schetsontwerp vastgesteld als basis voor een verdere gefaseerde uitwerking. In de eerste fase wordt het plan gemaakt en uitgevoerd voor Kerkstraat/'t Kampje/Korendragerstraat en graskeienveld.

In februari is het 2022 Voorlopig Ontwerp (VO) voorzien van een investeringsvoorstel aan de raad voorgelegd. De raad heeft het VO vastgesteld en een investeringskrediet van € 2.085.000 beschikbaar gesteld voor het maken van het Definitieve Ontwerp (DO) en realisatie van het plan. Het DO wordt begin Q4 2022 aan de raad ter goedkeuring voorgelegd om de besteks- en aanbestedingsfase te kunnen starten. Tevens heeft de raad op 17 februari besloten een reserve Centrumplan te vormen waaraan de opbrengsten van twee kavels worden toegevoegd. Dit als gedeeltelijke dekking voor de jaarlijkse kapitaallasen van de realisatie van het Centrumplan. Aan deze reserve is tot nu € 100.000 toegevoegd.

Momenteel wordt gewerkt aan een collegevoorstel met betrekking tot de voortgang van het Centrumplan. Het in februari door de raad beschikbare krediet ad € 2.085.000 resulteert in jaarlijkse kapitaallasten ad € 69.500. In het coalitieakkoord is een verlaging van deze kapitaallasten met € 40.000 opgenomen. Dit zou gelijk moeten zijn aan 50% van de kapitaallasten. Echter, het juiste bedrag is € 34.750. Het verlagen van de kapitaallasten met 50% heeft tot gevolg dat het investeringskrediet verlaagd is naar € 1.042.500, oftewel € 34.750 aan jaarlijkse kapitaallasten. Vooralsnog wordt in deze begroting uitgegaan van het coalitieakkoord. In het college- en raadsvoorstel zal voor het overige benodigde budget een voorstel worden gedaan.

Tweede lift Duivendrecht

Op dit moment wordt het schetsontwerp voor een tweede passagierslift tussen metro/NS-station Duivendrecht en een aangepast ontvangstdomein op het Kerkplein te Duivendrecht nader uitgewerkt in een voorlopig (en later definitief) ontwerp met kostenraming. Prorail betaalt de helft van de kosten van deze nadere uitwerking, voor de andere helft heeft de Vervoerregio Amsterdam een bijdrage ter beschikking gesteld van € 147.500 plus 21% BTW. Aan de hand van het ontwerp en de kostenraming wordt einde dit jaar een besluit tot realisatie genomen. Aan de gemeente wordt een eigen bijdrage gevraagd zonder welke de lift er niet komt. Gelet op de huidige inflatie en de ervaringen met medefinanciering van andere grote infrastructurele projecten is hiervoor € 300.000 opgenomen, verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf