Uitgangspunten 2023

Voor het opstellen van de begroting 2023-2026 hebben we de volgende uitgangspunten toegepast:

 • We presenteren een realistische begroting.

 • De begroting is gebaseerd op de kadernota 2023 zoals ter kennisname aangenomen d.d. 7 juli 2022 en de kennis over ontwikkelingen en verwachtingen per september 2022. De keuzes zoals opgenomen in de kadernota zijn samen met de aanvullende aanpassingen voor de begroting 2023, in heroverweging genomen.

 • Mogelijke uitgaven die qua omvang nog niet bekend waren bij het opstellen van de begroting, maar wel redelijkerwijze te voorzien zijn, zijn opgenomen in de risicoparagraaf.

 • De binnen het coalitieakkoord afgesproken prioriteiten zijn opgenomen.

 • De algemene uitkering is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2022.

 • De verwachte herverdeling van het gemeentefonds is opgenomen in de begroting 2023.

 • De verwachte groei is in de begrotingsjaren nog beperkt. De impact van deze groei in inwoneraantal is in de algemene uitkering verwerkt. De impact op de overige inkomsten en uitgaven zijn nog niet te voorzien en derhalve niet opgenomen, behoudens de personele inzet ten aanzien van de ontwikkeling van de groeiopgave.

 • We streven kostendekkende tarieven op heffingen na.

 • Voor budgetten met personele inzet is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3,3%. De inkomsten aan belastingen en heffingen, niet zijnde de OZB, worden geïndexeerd met de prijsindex van 5%, zo ook de overige uitgaven. De OZB opbrengst muteert door de verwachte toename van de WOZ-waarden en een aanpassing van de ozb tarieven. De tarieven van leges worden geïndexeerd met 3,3%. De inflatiecorrectie op subsidies bedraagt 3,725%. Daarnaast is er rekening gehouden met een extra toevoeging van circa € 500.000 voor het opvangen van de kostenstijging in verband met de hoge inflatie. Voor de jaren 2024-2026 is geen inflatiecorrectie toegepast op geraamde inkomsten en uitgaven, we ramen tegen constante prijzen, net als voorgaande jaren het geval was.

 • In de Programmabegroting 2023 is een herschikking van de programmastructuur verwerkt. Deze wijziging maakt het beter mogelijk de gewenste beleidsmatige integraliteit in de teksten te bereiken en draagt bij aan overzichtelijkheid.

 • Ook is er een wijziging verwerkt van de tenaamstelling van “Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten” naar “Reserve gebiedsontwikkeling”.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf