Voorzieningen

Omschrijving

Begin-stand

dotatie

onttrek-king

2023

dotatie

onttrek-king

2024

dotatie

onttrek-king

2025

dotatie

onttrek-king

2026

Egalisatie afvalstoffen inzameling

-

-

-

-

-

-

-

92

-4

95

92

-4

191

Egalisatie vervanging riolering

10.455

-

240

10.215

-

379

9.836

-

427

9.409

-

429

8.980

Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers

1.315

149

170

1.294

107

128

1.273

55

76

1.252

90

111

1.230

Voorziening bomencompensatie

1.245

287

959

55

904

55

849

-

849

Saldo voorzieningen

13.015

149

697

12.467

107

562

12.012

147

554

11.604

182

536

11.250

Egalisatie afvalstoffen inzameling

De voorziening egalisatie afvalstoffen inzameling is bedoeld om fluctuaties in de exploitatieresultaten op te vangen. Dit betekent dat in eerdere jaren ‘teveel’ betaalde afvalstoffenheffing wordt ingezet voor tekorten op de afvalstoffen inzameling. Jaarlijks beoordelen we de noodzakelijke aanpassing van het tarief om de voorziening te egaliseren naar een positieve stand.

Egalisatie vervanging riolering

De voorziening egalisatie vervanging riolering wordt ingezet ter egalisatie van de baten en lasten van de riolering. We houden hierbij rekening met de toekomstige hoge investeringen voor de vervanging van de in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangelegde riolering. In de raadsvergadering van 14 juni 2018 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat in deze planperiode de beschreven werkwijze, met betrekking tot de voorziening, voortgezet wordt. In een memo van 4 september 2018 heeft het college de raad geïnformeerd over het verloop van de stortingen en onttrekkingen aan deze voorziening. In 2023 zal er een herzien Gemeentelijk Rioleringsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd.

Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers

In het verleden is besloten een voorziening Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers in te stellen voor de pensioenverplichtingen van de wethouders. De omvang van deze voorziening wordt jaarlijks per het einde van het jaar opnieuw vastgesteld op basis van actuariële berekeningen.

Voorziening bomencompensatie

Deze voorziening is gevormd uit de in 2017 van Rijkswaterstaat ontvangen middelen voor compensatie van gekapte bomen in relatie met de A9. De eerder ontvangen middelen uit het herplantfonds De Nieuwe Kern zijn ook ten gunste van deze voorziening gebracht.

Voorziening dubieuze debiteuren

Met ingang van de begroting 2020 wordt een jaarlijkse toevoeging geraamd daar bij het samenstellen van de jaarrekening steeds een substantiële storting noodzakelijk was. Bij de jaarrekening wordt de op dat moment noodzakelijke omvang bepaald en wordt duidelijk of de geraamde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren voldoende is of dat er een aanvullende toevoeging noodzakelijk is. De voorziening dubieuze debiteuren wordt in mindering gebracht op het openstaande debiteurensaldo aan de debetzijde van de balans.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf