Toelichting op de reserves

Algemene reserve "niet vrij besteedbaar" en "vrij besteedbaar"

De reserve niet vrij besteedbaar wordt vastgezet op het in het beleid geformuleerde minimale niveau van € 2 miljoen. Dit minimale niveau is ter borging van een afdoende weerstandscapaciteit. Het restant is opgenomen in de reserve "vrij besteedbaar".

Reserve groot planmatig onderhoud

De ramingen voor het onderhoud zijn aangepast aan het meerjaren-onderhoudsplan.

Reserve cultuurfonds

Conform de Verordening ‘percentageregeling’ wordt 0,5% van een bouwsom toegevoegd aan de gemeentelijke Reserve cultuurfonds, bestemd voor het realiseren van kunst in de openbare buitenruimte.

Reserve stimulering lokale klimaatinitiatieven

Het nemen van stimuleringsmaatregelen ter verbetering van het klimaat

Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis

Jaarlijks wordt een onttrekking aan deze reserve in de rekening opgenomen ter grootte van de afschrijvingslasten van de uitbreiding van het gemeentehuis. In 2025 is deze reserve nihil en zal worden opgeheven.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Het egaliseren van de ten laste van de begroting komende kosten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Dekking huurlasten Jan Hekmanschool

Het dekken van de huurlasten van de nieuwe Jan Hekmanschool gedurende 40 jaar.

Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw

Deze reserve is in 2017 gevormd uit de reserve Dorpshuis Duivendrecht ter dekking van de kapitaallasten van de bouw van het schoolgebouw De Grote Beer.

Ontwikkeling ruimtelijke projecten

Bij de behandeling van de rekening 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van de Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten. Deze reserve dient ter afdekking van de risico’s van de ruimtelijke projecten. Omdat het BBV stringente termijnen stelt voor de termijn dat deze kosten geactiveerd mogen blijven, staat deze reserve mede garant voor de afdekking van deze lasten. Daarnaast worden niet door derden gedekte kosten ten laste van deze reserve gebracht. De Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten wordt verplaatst naar het programma Gebiedsontwikkeling en de tenaamstelling van deze reserve wijzigt naar Reserve gebiedsontwikkeling. Dit is opgenomen in de raadsbesluitvorming ter vaststelling.

Reserve regionale samenwerking wonen en economische zaken

Deze reserve is in 2017 gevormd uit de middelen die van de voormalige Stadsregio zijn ontvangen. Het betreft middelen die de Stadsregio had gereserveerd voor taken die met het opheffen van de Stadsregio zijn overgedragen naar de individuele gemeenten. Voor Ouder-Amstel worden deze taken in AM-verband opgepakt. Hiervoor zijn wel middelen nodig maar vooralsnog lang niet in een omvang die aansluit bij die van de reserve. Besloten is om een deel van deze reserve aan te wenden voor de wijkgerichte aanpak om de verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad.

Reserve inventaris

Op 13 december 2018 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve inventaris. Deze reserve is bedoeld om een planmatige vervanging van inventaris financieel te faciliteren. De uit de reserve onderhoud gebouwen vrijvallende middelen zijn gebruikt als eerste voeding van deze reserve. Daarnaast is in 2018 de ontvangen schade-uitkering in verband met de blikseminslag in juli 2017 aan deze reserve toegevoegd. Vervangingen die niet worden geactiveerd worden ten laste van het resultaat gebracht. Van vervangingen die worden geactiveerd worden de kapitaallasten ten laste van de reserve gebracht.

Reserve Centrumplan

Op 17 februari 2022 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Centrumplan. Deze reserve is bedoeld om de opbrengsten van twee kavels en de eventuele bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam op te nemen en ter dekking van de kapitaallasten gedurende de eerste jaren te dienen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf