Activa

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

Materiele vaste activa

De materiële activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. Er wordt op lineaire basis afgeschreven overeenkomstig de verwachte gebruiksduur. In de financiële verordening gemeente Ouder-Amstel staat een overzicht van de te hanteren afschrijvingstermijnen.

Afschrijvingen en eventuele duurzame waardeverminderingen worden ongeacht het resultaat van het boekjaar gedaan. Aanvang van de afschrijvingen vindt normaal gesproken plaats vanaf het jaar van ingebruikname van het actief.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. De verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs wordt verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Financiële vaste activa

De financiële activa (aandelen en verstrekte geldleningen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Deze post wordt tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs gewaardeerd dan wel tegen lagere marktwaarde. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

Voorraden

Onder “voorraden” zijn verantwoord de onderhandenwerken “Ouderkerk Zuid” en “Dorpshart Duivendrecht”. De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Winsten worden slechts genomen indien die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Voor tussentijdse winstneming geldt het realisatiebeginsel, dat als er voldoende zekerheid over de gerealiseerde winst is, deze ook genomen moet worden. Als criterium voor voldoende zekerheid geldt, dat alle kosten reeds gedekt zijn door gerealiseerde verkopen. Zolang daarvan geen sprake van is, worden de verkregen verkoopopbrengsten op de verkrijgingskosten in mindering gebracht. Er worden geen negatieve resultaten verwacht.

Gronden zijn gewaardeerd tegen de aankoopwaarde. Op de gronden wordt niet afgeschreven.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Voor dubieuze debiteuren is een voorziening opgenomen, welke direct in mindering is gebracht op de desbetreffende vorderingen. Dit geldt voor de verwachte oninbaarheid van algemene debiteuren, debiteuren belastingen en sociale zaken). De voorzieningen worden statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf