Financiële begroting

In de diverse programma’s van deze begroting is aandacht besteed aan het beleid dat in het jaar 2023 wordt uitgevoerd. Elk programma is voorzien van een financieel overzicht waarin de baten en lasten van het desbetreffende programma worden aangegeven.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente als geheel in het begrotingsjaar 2023 en de daaropvolgende jaren. Verder worden de uitgangspunten voor de begroting 2023 aangegeven.

In het kader van de toelichting op de financiële positie wordt tevens een vergelijking gemaakt tussen de begroting 2023 en de (gewijzigde) begroting van het lopende jaar (2022). Verschillen groter dan € 75.000 zijn in de programma’s toegelicht.

Voorts wordt aandacht besteed aan de incidentele baten en lasten in de begroting 2023, aan het investeringsprogramma 2023-2026 en aan de reservepositie van de gemeente.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf