Financiële begroting

In de financiële begroting worden de uitgangspunten van de begroting aangegeven. Daarnaast bevat de financiële begroting een overzicht van baten en lasten voor de begroting 2023-2026, geeft het inzicht in de incidentele mutaties en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Verder wordt in het kort aandacht besteed aan de belangrijkste mutaties in de reserves en voorzieningen. De financiële begroting bevat een aantal bijlagen. Dit zijn het EMU-saldo, programmabegroting op taakveldniveau, geprognosticeerde balans en overzicht investeringen 2023-2026.

De financiële cijfers over 2022 die zijn opgenomen in de kolom "Begroting 2022" bestaan uit de cijfers vanuit de vastgestelde primitieve begroting 2022 welke zijn aangevuld met de begrotingsaanpassingen 2022 zoals vastgesteld in de 1e Burap 2022 en de recentste aanpassingen op de budgetten 2022. Op deze wijze is de weergave van het resultaat 2022 het meest actueel en het best vergelijkbaar met het begrote resultaat 2023.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf